PhD Candidate

 

Samuel Caradog Davis (University of Sydney)

Integrated Masters in Mathematics & Physics (First Class Honours) – Specialising in Applied Mathematics

Sam’s research focus is on cloud brightening technologies, utilising Bayesian Statistics and Applied Mathematics techniques to model plumes of sea water droplets. He has joined DARE specifically to learn more about data analytical techniques to help his research.

Sam completed his integrated Masters degree at the University of Manchester in 2019, where he studied for a dual Honours in Mathematics and Physics. During the final year of his degree, he worked on two Masters projects, one in Mathematics and one in Physics, titled “Solving the Helmholtz Equation Using Finite Element Methods” and “Modelling Chaotic Magnetic Fields in Plasma” respectively. Both projects involved applied Mathematics and Data Science techniques.

In addition to his studies, Sam has worked for the European Space Agency, Satellite Applications Catapult and as a Software Developer for Apadmi Ltd.

Outside of academia, Sam is a keen rock climber and surfer. In August 2020, he spent a month on expedition in Kyrgyzstan where he was part of a team who made the first ascent of a 4000m peak. He is keen to have some more adventures and start a new chapter in Australia.

Sam is also fluent in Welsh and has translated his bio to celebrate DARE’s cultural diversity.

___________________________________________________________________________________________________________

Meistr Integredig mewn Mathemateg a Ffiseg (Anrhydedd Dosbarth Cyntaf) – Yn arbenigo mewn Mathemateg Gymhwysol

Mae ffocws ymchwil Sam ar dechnolegau goleuo cymylau, gan ddefnyddio Ystadegau Bayesaidd a thechnegau Mathemateg Gymhwysol i fodelu plu o ddefnynnau dŵr môr. Mae wedi ymuno â DARE yn benodol i ddysgu mwy am dechnegau dadansoddi data i helpu ei ymchwil.

Cwblhaodd Sam ei radd Meistr integredig ym Mhrifysgol Manceinion yn 2019, lle astudiodd am Anrhydedd deuol mewn Mathemateg a Ffiseg. Yn ystod blwyddyn olaf ei radd, bu’n gweithio ar ddau brosiect Meistr, un mewn Mathemateg ac un mewn Ffiseg, o’r enw “Datrys yr Hafaliad Helmholtz gan Ddefnyddio Dulliau Elfennol Cyfyngedig” a “Modelu Meysydd Magnetig Anhrefnus mewn Plasma” yn y drefn honno. Roedd y ddau brosiect yn cynnwys technegau cymhwysol Mathemateg a Gwyddor Data.

Yn ogystal â’i astudiaethau, mae Sam wedi gweithio i’r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Satellite Applications Catapult ac fel Datblygwr Meddalwedd i Apadmi Ltd.

Y tu allan i’r byd academaidd, mae Sam yn ddringwr ac yn syrffiwr brwd. Ym mis Awst 2020, treuliodd fis ar alldaith yn Kyrgyzstan lle roedd yn rhan o dîm a gyrhaeddodd yr esgyniad cyntaf o uchafbwynt 4000m. Mae’n awyddus i gael mwy o anturiaethau a dechrau pennod newydd yn Awstralia.